GIMPEX  AJÁNLÓI PONTGYŰJTŐ AKCIÓ SZABÁLYZAT

I. A Szervező és a Lebonyolító


Név: Gimpexsport.eu (a továbbiakban Szervező), képviseli: Zsigovics Erzsébet e.v. kisadózó
székhelye: 5600, Békéscsaba, Szepesi u.2.
nyilvántartási száma: 5441377

II.A pontgyűjtő akcióban való részvétel feltételei:

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a felhasználó         https://www.gimpexsport.eu/ajanloi.akcio oldalon regisztráljon valós adatainak önkéntes megadásával és elfogadja az akció feltételeit a jelen szabályzatban foglaltak szerint.
Az Ajánló a akcióban történő részvétellel a jelen szabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.
A akcióban csak a 18. életévüket betöltött cselekvőképes felnőttek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek, a Szervező által előre meghatározott kritériumoknak megfeleljenek.
Szervező jogosult bármely Ajánlót az akcióból kizárni, különösen, ha az akció kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező   https://www.gimpexsport.eu/ajanloi.akcio      oldalon, a résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, az akció használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.
A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében az akció felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.
Az akcióban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím és lakcím elírás, stb.) illetve valódiságáért Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező és Lebonyolító nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a akcióban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban.

 

III. Az akció menete 

Az akcióban lévő részvételi lehetőség kizárólag a hírlevélre feliratkozott 18 életévét betöltött nagykorú személyek számára biztosított.

Az akcióban résztvevők a hírlevélben kiküldött hivatkozással tudják elérni a regisztrációs oldalt. Itt adataikat megadva és a szabályzatok elfogadása után van lehetőségük regisztrálni az akcióra. Ezután  a megadott e-mail címre kapják meg egyedi felhasználói kódjukat. Amelyet lehetőségük van megadni ismerőseiknek ajánlva a  https://www.gimpexsport.eu/ termékeit.

Amennyiben az ajánlásból vásárlás történik a vásárolt termékek árából 10% kedvezményt kap a vásárló a kód beírása után.

Az Ajánló által meghívott személyek részvétele önkéntes. Önmaguk döntenek arról felkeresik e a https://www.gimpexsport.eu/  oldalt és vásárolnak e a termékkínálatból. Őket az ajánlattal zaklatni tilos!

A vásárlások után az Ajánló a vásárolt termékek teljes ára után szintén megkapja a 10% értéknek megfelelő ajánlói pontokat. 1pont értéke 1 Ft.

A pontok számításánál csak a termékek árát lehet figyelembe venni, nem a kosárértéket, így  a kiszállítás és az utánvét költsége nem tartozik  bele a számítási alapba.

Az ajánló minden hónap végén e-mailben kap értesítést az aktuális pont egyenlegéről.

Ezeket a pontokat az akció ideje alatt, de legkésőbb 2021. december 31-ig tudja felhasználni a webshopban lévő bármelyik termékre/ termékekre. A pontok felhasználásának üteme és nagysága a pontkeretig szabadon választott. Történhet egy-vagy több részletben a választott termék árcsökkentése, vagy teljes árának a kifizetése formájában.

 IV.Az akció időtartama

2021.03.25 - 2021.12.31.

Az összegyűjtött pontok készpénzre át nem válthatók és másra át nem ruházhatók !

Az Akció kedvezményei más akciók kedvezményeivel nem vonhatóak össze!

A fel nem használt pontok 2021. december 31-én értéküket vesztik és a továbbiakban nem használhatóak fel.

 

VII. Hírlevélre feliratkozás

Résztvevők jelenleg aktív hírlevélfeliratkozók. Amennyiben az Ajánló regisztrációkor bejelöli, hogy szeretne a jövőben hírlevelet kapni, akkor a későbbiekben Szervező marketing célból hírlevelet küldhet ki a számára. Az Ajánló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja a Szervező alábbi elérhetőségein: 5600, Békéscsaba, Szepesi u.2.. (postai úton) vagy elektronikus úton a hírlevélben lévő leiratkozás gombra kattintva.

VIII. Személyes adatok kezelése

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Gimpexsport.eu. ( képviseli: Zsigovics Erzsébet, székhely: 5600, Békéscsaba, Szepesi u.2. adószám: 55701725-1-24, nyilvántartási szám: 5441377  továbbiakban: Adatkezelő) által szervezett: „ Ajánlói pontgyűjtő akció”keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. 
A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért a Gimpexsport.eu. felel, mint adatkezelő.


A személyesen kezelt adatok köre regisztráció esetén és az akció lebonyolítása során:

• vezeték- és keresztnév, 
• email cím, 
• telefonszám, 
• születési idő (év, hónap, nap),
• postai cím (irányítószám, település, utca, házszám),
• nem (férfi vagy nő),
A Játékba történő regisztráció során a Játékosoknak a fenti személyes adataikat kell megadniuk.

Direkt marketing tevékenység - Adatkezelő által küldött hírlevél során:

• teljes név, e-mail cím, telefonszám, település

B. Az adatkezelés célja és időtartama

Regisztráció esetén és az Akció lebonyolítása során:
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat az akcióval összefüggésben, az akció lebonyolítási időtartama alatt a résztvevők regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás (e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő az akcióval összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve ha a nyeremények átadására az akció lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását követően törli, illetve addig, amíg a résztvevő nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetben a Játékos a Promócióban a továbbiakban nem jogosult részt venni.

A nyertesek esetében a személyes adatok az akció lezárását követően is kezelhetőek az adatok és az elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szerint ez az elévülési idő az akció végét követő 5 év. Amennyiben a megadott személyes adatokra számviteli szempontból szükség van, akkor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján a Játék végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre.


Direkt marketing tevékenység során:
Amennyiben a résztvevő a regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával ehhez hozzájárult, az Adatkezelő a résztvevő regisztráció során megadott adatait termékminta küldése, valamint marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések (a termékeik és szolgáltatásaik ajánlása, hirdetéseik továbbítása, elektronikus hírközlési úton illetve postai úton érdekében kezeli és felhasználja.

Az adatkezelő a személyes adatokat direkt marketing célból addig kezeli, amíg a résztvevő az ehhez adott hozzájárulását vissza nem vonja. A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja

  Akció lebonyolítása:
  Az akcióban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a résztvevő a regisztráció során a vonatkozó mező kipipálásával ad meg. Az akcióval kapcsolatos adatkezelésének jogalapja az Érintett azaz a résztvevő hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] amit a résztvevő a vonatkozó jelölő mező bejelölésével ad meg. A nyertesek esetében az akció lezárását követő adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont] nyeremény átadása valamint a nyeremény átadásával kapcsolatos számviteli jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

  A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg.

  Direkt marketing tevékenység során


  A direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés jogalapja az Érintett, azaz a Játékos hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés is].

  D. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás
  A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.
  Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott résztveveő kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

  E. Az Ajánló jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

  Az Érintett / résztvevő a jelen fejezetben rögzített jogait elektronikus úton, az info@gimpexsport.hu e-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja. 

Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:
• arról, hogy milyen adatokat kezel az Érintettről; 
• az adatkezelés céljairól;
• azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja;
• az adatkezelés időtartamáról;
• az Érintett jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről. 

Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog]
Az Adatkezelő az Érintett kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) az Érintett személyes adatát, valamint erre a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosít. [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog].

Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat.
Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].
Az Érintett a reklám / marketing tartalmú hírlevelek küldése céljából történő adatkezeléshez adott hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, illetve bejelentheti a reklám küldésének megtiltása iránti igényét. Ebben az esetben az Érintett valamennyi személyes adatát Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból és az Érintett részére a továbbiakban nem küld hírlevelet [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
  • ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
  • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)].

Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk. 

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó).
Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintettnek lehetősége van - elektronikus úton benyújtható - panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal Érintett adatot továbbította. Jelen pontban szabályozott panaszeljárás az Érintettel történő kapcsolattartás keretében az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok kiküszöbölésére szolgál és nem vonatkozik Adatkezelő termékeinek helyszíni megvásárlása esetén az azokkal kapcsolatos fogyasztói jogok (szavatossági igények, jótállás, elállás, felmondás) érvényesítése érdekében tett jognyilatkozatokra. 

IX. Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a résztveveő hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. 

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

X. Jogérvényesítési lehetőségek


Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu.
Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.


XI. Egyéb rendelkezések
Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. 

Békéscsaba, 2021. 03.20.